Devyanostie (Девяностые) : Nataliya Chernakova, Daria Dmytrenko, Vitaliia Fedorova, Victoria Kosheleva, Bogdan Koshevoy with the special participation and